ແຈ້ງການປິດສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 08 ມີນາ 2021 (ວັນພັກທາງລັດຖະການ ຂອງ ສປປ ລາວ) Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Thursday, 04 March 2021 20:20

L'Ambassade du Laos sera fermé le lundi 08 mars 2021 (le jour férié de la RDP Lao)